elkolepé Baruchovo dílo, do kterého patří malby, kresby, grafika – volná i užitá, dřevořezby, tapiserie, koberce, dekorativní předměty a hračky je nepřehlédnutelně konstantní svou formou i obsahem, a to po celou dobu svého vznikání a trvání. Je založeno na dokonale zvládnuté kresbě rozvíjené již od dětských let a zdokonalené studiem na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, kde Baruch studoval ornamentální a figurální řezbářství a posléze na pražské uměleckoprůmyslové škole, kde získal zkušenosti při studiu malířství, grafiky a ornamentální malby.

Baruchova jasná, lapidárně znějící kresebná linie přesně vymezující a popisující tvary všeho zobrazovaného, je zjemňována soustavou důmyslně obměňovaných šrafur, jejichž přímky, křivky, zalomené linie i body vytvářejí dojem různých tónů ležících mezi světlem a tmou, bílou a černou. Hrou všech elementů a jejich pevným lineárním ukotvením v kompozici, také používáním jemných stříbřitých tónů barev v malbě, završuje Baruch navýsost individualizovaný ornamentalizující řád svého díla, jehož výraz souzní s dozvuky secese a s tendencemi uplatňovanými v našem umění v období mezi světovými válkami, ve 20. a 30. letech 20. stol.

Baruchova tvořivost by se nemohla vyjevovat právě takto, kdyby nebyla záhy napájena mohutným a neustávajícím zdrojem pramenícím v lidové kultuře a historii jeho rodného Valašska.A bylo to také kreslířské nadání, které přivedlo Barucha pro něho k nejdůležitějšímu řemeslně náročnému výtvarnému vyjadřování – k dřevorytu. V něm se dominantně uplatňuje geometrizovaná stylizace přírodních forem figurálních, zvířecích a rostlinných motivů propojených až v dynamicky barokně cítěných rytmech. Mnohé malby, akvarely, pastely a dřevoryty působí jako mělce řezané reliéfy ve dřevě i s podáním svébytného systému záhybů drapérie u pevných a hranatých těl jeho figur. V častém propojování lidské postavy se zemí, bohatou přírodou a dramaticky cítěnou nebeskou sférou, rezonují bezpochyby kosmogonické představy o výstavbě, uspořádání a zákonitostech bytí světa.

PhDr. Alena Podzemná